Nya Trafikskolan

Integritetspolicy

Vilka är vi

Våt webbadress är: https://ntib.se.

Vilken data vi samlar in och varför gör vi det

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på sajten samlar vi in ​​de uppgifter som visas i kommentarformuläret, och även besökarens IP-adress och användaragent för webbläsare för att hjälpa till att upptäcka spam.

En anonymiserad sträng som skapats från din e-postadress (kallas också en hash) kan ges till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens integritetspolicy finns här:  https://automattic.com/privacy/ Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Media

Om du överför bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbyggd platsdata (EXIF GPS) som ingår. Besökare på webbplatsen kan hämta och extrahera eventuella platsdata från bilder på webbplatsen.

Formulär/Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa kakor kommer att vara i ett år.

Om du har ett konto och du loggar in på den här sidan ställer vi in ​​en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Den här cookien innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger webbläsaren.

När du loggar in kommer vi också att skapa flera cookies för att spara dina inloggningsuppgifter och dina skärmdisplay val. Inloggnings cookies varar i två dagar, och skärmalternativen cookies håller i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggnings cookies att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel sparas en ytterligare cookie i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och anger bara post-id för den artikel som du just redigerat. Den löper ut efter 1 dag.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (t ex videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbyggda innehållet, inklusive att spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Analytics

Vem vi delar din data med, hur länge vi behåller din data

Om du lämnar en kommentar behålls kommentaren och dess metadata obestämd. Det här är så att vi kan känna igen och godkänna eventuella uppföljnings kommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en modererings kö.

För användare som registrerar sig på vår hemsida (om någon) lagrar vi också de personuppgifter som de tillhandahåller i deras användarprofil. Alla användare kan när som helst se, redigera eller ta bort sin personliga information (förutom att de inte kan ändra användarnamnet). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Vilka rättigheter har du över din data

Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära att du får en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi håller om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Vart skickas din data

Besökarens kommentarer kan kontrolleras via en automatisk skräppostdetektering.

Din kontaktinformation

Tilläggsinformation

Hur skyddar vi dina data

Vilka förfaranden för överträdelse av uppgifter vi har på plats

Vilka tredje parter mottar vi data från? Vilken automatisk beslutsfattande och / eller profilering gör vi med användardata?

Betalning

På Nya Trafikskolan kan du betala med Swish handel via din mobila enhet. När du väljer bland detta betalalternativ i vår kassa kommer du slussas vidare till Swish betalportal. Följ sedan anvisningarna med hjälp av ditt Mobila Bank-ID. Pengarna dras direkt från det konto som du har kopplat till Swish-appen. Nya Trafikskolan tar inte ut några avgifter för Swish betalningar.

Du kan även betala med betalkort under kontorstid när kontoret är bemannat.

Allmänna villkor

1. Allmänna bestämmelser
a) Denna praxis ger uttryck för STR:s syn på en privatkunds (nedan elev) rätt att avbeställa utbildningstjänst samt trafikutbildarens och elevens rätt till ersättning på grund av att utbildning ställs in, ändras tidsmässigt eller på liknande sätt avviker från vad som avtalats.

b) Trafikutbildaren får erbjuda eleven bättre villkor än som följer av denna praxis. Eleven har rätt att på begäran få sådana villkor skriftligt dokumenterade.

c) Såväl trafikutbildaren som eleven är skyldig att i förekommande fall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas det, får parten själv bära en motsvarande del av förlusten.

d) Har avtal om utbildning träffats inom ramen för ett av trafikutbildaren organiserat system för att träffa avtal via telefon, internet eller annat sätt på distans och har parterna haft kontakt endast på detta sätt (distansavtal), gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I övrigt ska i en tvist angående en fråga som berörs i denna praxis bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (1985:716) vara vägledande.

e) Bestämmelserna i punkt 2–5 gäller avtal mellan trafikutbildare och elev i fråga om utbildning. I punkt 6 ges särskilda regler om avtal avseende annan tjänst som ingåtts i anledning av ett avtal om utbildning (sidoavtal).

2. Distansavtal
a) Vid distansavtal gäller punkt b)–e) i fråga om rätt för elev att frånträda avtalet.

b) Eleven har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till trafikutbildaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingåtts eller den senare dag då eleven har fått information om ångerrätten i enlighet med 2 § första stycket 9, 3 § och 5 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Elevens rätt att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt.

c) Elevens ångerrätt enligt b) gäller inte ett avtal som fullgjorts, om eleven uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

d) Om eleven utövat sin ångerrätt ska trafikutbildaren snarast och senast inom 14 dagar betala tillbaka vad eleven har betalat. Tiden ska räknas från den dag då trafikutbildaren tog emot elevens meddelande om att avtalet frånträtts. Trafikutbildaren ska använda samma betalningssätt som eleven, om inte eleven uttryckligen går med på något annat. Eleven får inte drabbas av några kostnader på grund av att ett annat betalningssätt används.

e) Om eleven utövar sin ångerrätt ska eleven ersätta trafikutbildaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för den tjänst som utförts innan eleven utövade ångerrätten. Elevens ersättningsskyldighet gäller dock endast under förutsättning att eleven uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen och att trafikutbildaren har gett eleven information i enlighet med 2 § första stycket 9 och 11, 3 § och 5 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om eleven utövar sin ångerrätt efter det att tjänsten utförts i sin helhet har trafikutbildaren rätt till betalning med det avtalade priset, under samma förutsättning som anges i första stycket.

3. Avbeställning innan utbildningen har påbörjats
a) Innan eleven fått del av samtliga villkor som gäller för utbildningen har eleven rätt att avbeställa utbildningen och återfå erlagd förskottsbetalning utan rätt till ersättning för trafikutbildaren. I annat fall har eleven rätt att återfå erlagd avgift med avdrag för trafikutbildarens rätt till ersättning enligt punkt b)–d).

b) Vid avbeställning av teoriutbildning som sker senast en vecka innan kursstart har trafikutbildaren rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av kursavgiften. Detsamma gäller vid avbeställning av samtliga avtalade lektioner. Sker avbeställning senare än en vecka innan kursstart har trafikutbildaren rätt till ersättning av eleven för förlust på grund av att trafikutbildaren har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget. Trafikutbildaren och eleven kan dock också i detta fall träffa avtal om att trafikutbildaren i stället ska ha rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av kursavgiften. Om en avbeställning grundas på att trafikutbildaren flyttat fram utsatt tid för påbörjande av utbildningen mer än en vecka eller på något annat sätt väsentligt ändrat överenskomna tider för utbildningen, har trafikutbildaren inte rätt till ersättning enligt denna punkt.

c) Vid avbeställning av enstaka lektion har trafikutbildaren inte rätt till ersättning, om avbeställningen sker senast klockan 13.00 vardagen innan lektionstid (måndag–fredag som inte är helgdag). Vid senare avbeställning har trafikutbildaren rätt till ersättning för förlust på grund av att trafikutbildaren har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget. Trafikutbildaren och eleven kan dock träffa avtal om att trafikutbildaren i stället ska ha rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av lektionsavgiften.

d) Om avbeställningen enligt punkt 3 b)–c) grundas på varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, avflyttning från orten, arbetslöshet eller annan jämförbar anledning, som eleven inte rimligen kunnat förutse, har trafikutbildaren inte rätt till ersättning. Detsamma gäller om avbeställning av enstaka lektion beror på egen eller närståendes akuta sjukdom, närståendes dödsfall eller annan händelse, som
eleven inte rimligen kunnat förutse och det inte är rimligt att kräva att eleven ändå genomför lektionen.

e) Eleven ska på trafikutbildarens begäran styrka åberopat studiehinder med intyg eller på annat godtagbart sätt.

4. Avbeställning efter det att utbildningen påbörjats
a) Vid avbeställning har eleven rätt att återfå erlagd avgift med avdrag för trafikutbildarens rätt till ersättning enligt punkt b)–d).

b) Vid avbeställning av teoriundervisning har trafikutbildaren rätt till ersättning för den del av undervisningen som genomförts. Detsamma gäller vid avbeställning av samtliga kvarstående lektioner. Om en avbeställning beror på att trafikutbildaren flyttat fram utsatt tid för påbörjande av utbildningen mer än en vecka eller på något annat sätt väsentligt ändrat överenskomna tider för utbildningen, har trafikutbildaren inte rätt till ytterligare ersättning. I annat fall har trafikutbildaren dessutom rätt till ersättning för dels arbete som måste utföras trots avbeställningen, dels förlust på grund av att trafikutbildaren har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget. Om förskottsbetalning inneburit att eleven erhållit rabatt, som han eller hon inte skulle ha varit berättigad till om betalningen avsett endast den faktiskt utnyttjade delen av tjänsten, skall trafikutbildarens rätt till ersättning för den del av undervisningen som genomförts motsvara det pris som skulle gällt om avtalet endast avsett denna del. Trafikutbildaren och eleven kan träffa avtal om att trafikutbildaren i stället för ersättning enligt ovan ska ha rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av lektionsavgiften. Om en avbeställning grundas på varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, avflyttning från orten, arbetslöshet eller annan jämförbar anledning, som eleven inte rimligen kunnat förutse, har trafikutbildaren rätt till ersättning endast för den del av undervisningen som genomförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Eleven ska på trafikutbildarens begäran styrka studiehindret med intyg eller på annat godtagbart sätt.

c) Vid avbeställning av enstaka lektion har trafikutbildaren inte rätt till ersättning, om avbeställningen sker senast klockan 13.00 vardagen innan lektionstid (måndag–fredag som inte är helgdag). Vid senare avbeställning har trafikutbildaren rätt till ersättning för dels arbete som måste utföras trots avbeställningen, dels förlust på grund av att trafikutbildaren har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget. Trafikutbildaren och eleven kan dock träffa avtal om att trafikutbildaren i stället ska ha rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av lektionsavgiften.

d) Trafikutbildaren har inte rätt till ersättning enligt första stycket om avbeställningen grundas på egen eller närståendes akuta sjukdom, närståendes dödsfall eller annan händelse, som eleven inte rimligen kunnat förutse och det inte är rimligt att kräva att eleven ändå genomför lektionen. Eleven ska på trafikutbildarens begäran styrka
åberopat studiehinder med intyg eller på annat godtagbart sätt.

5. Inställd utbildning, försenad utbildningsstart m.m.
a) Om trafikutbildaren ställer in eller avbryter utbildningen på grund av rätt att häva avtalet gäller i fråga om elevens rätt till återbetalning och trafikutbildarens rätt till ersättning detsamma som om eleven avbeställt tjänsten den dag trafikutbildaren ställde in eller avbröt utbildningen.

b) Om trafikutbildaren, utan rätt enligt avtalet eller annars, flyttar fram utsatt tid för påbörjande av utbildningen eller på något annat sätt ändrar överenskomna utbildningstider, har eleven rätt till ersättning för skada, om inte trafikutbildaren visar att åtgärden berott på ett hinder utanför trafikutbildarens kontroll och som trafikutbildaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder trafikutbildaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om eleven underrättas om en inställd lektion senare än kl. 13.00 dagen innan lektionstid, har eleven alltid rätt till ersättning för kostnader som föranletts av den planerade lektionen och som blivit onyttiga till följd av att lektionen flyttats eller ställts in. Ersättning som grundas enbart på detta stycke kan dock utgå med högst ett belopp motsvarande hälften av priset för den inställda lektionen.

c) Om en lektion påbörjas senare eller avslutas tidigare än avtalats och detta beror på ett förhållande som trafikutbildaren ansvarar för, har eleven rätt till prisavdrag motsvarande förseningen, om inte han eller hon godtar ett erbjudande om kompensation på annat sätt. Om en lektion omfattar kortare tid än avtalat och detta beror på ett förhållande som eleven ansvarar för, har trafikutbildaren rätt till ersättning för normal lektionstid.

6. Sidoavtal
a) Med sidoavtal menas ett avtal om en annan tjänst än utbildning som träffats mellan eleven och trafikutbildaren eller någon annan på grund av en överenskommelse mellan eleven och trafikutbildaren om utbildning (huvudavtalet).

b) Frånträder eleven huvudavtalet upphör även ett sidoavtal, om inte parterna kommer överens om annat. Upphör sidoavtalet är eleven skyldig att ersätta trafikutbildaren endast för dels den del av tjänsten som utförts, dels direkta kostnader som trafikutbildaren drabbas av genom att avtalet upphör. Vid distansavtal gäller elevens ersättningsskyldighet dock under förutsättning att trafikutbildaren fullgjort sina skyldigheter för rätt till ersättning enligt punkt 2 e).

Fastställd av STR:s fullmäktige 2010-05-28.
Reviderad 2018-06-04